Regulamin Kręć Kilometry 2018

Edycja VII

Regulamin Kręć Kilometry 2018, Edycja VII

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kręć Kilometry” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Allegro All For Planet z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, nagrody, sposób wyłonienia laureatów Konkursu oraz przekazania im przyznanych nagród.

3. Konkurs będzie trwał od dnia 1 maja do dnia 30 września 2018r.

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.kreckilometry.pl oraz w siedzibie Organizatora (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań).

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Uczestnikiem”. Osoby, które nie ukończyły 18 lat i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą ich prawnych opiekunów. W przypadku braku takiej zgody, wykluczona jest możliwość udziału takich osób w Konkursie. Treść tej zgody jest dostępna na stronie https://kreckilometry.pl/files/pdf/zalacznik-1-zgoda-opiekuna.pdf.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są:
a) pracownicy Organizatora,
b) współpracownicy Organizatora, którzy brali udział w organizowaniu Konkursu, z zastrzeżeniem, że w przypadku współpracowników Organizatora z udziału w Konkursie wyłączeni są ich pracownicy, którzy brali wyłącznie bezpośredni udział w organizowaniu Konkursu,
c) a także członkowie najbliższych rodzin osób wymienionych w ust. a i b, za których uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź faktycznego wspólnego pożycia.

3. Konkurs polega na wykonaniu łącznie dwóch zadań konkursowych:
a) pierwsze polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe
b) drugie polega na ukończeniu minimum jednego wyzwania rowerowego.

4. Szczegółowe zasady obu zadań konkursowych, o których mowa w ust. 3 opisane zostały w dalszej części Regulaminu.

5. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi łącznie spełnić następujące warunki:
a) zarejestrować konto w serwisie www.kreckilometry.pl („Serwis”) poprzez formularz rejestracyjny;
b) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie kwadratu (checkbox) przy napisie: „Chcę wziąć udział w Konkursie i akceptuję Regulamin Konkursu” oraz kwadratu (checkbox) przy napisie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych [p odanych w trakcie trwania Konkursu, a dotyczących mojego stanu zdrowia, np. pulsu, liczby spalonych kalorii ] przez Fundację Allegro All For Planet z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie „Kręć kilometry”, odebrania nagród i informowania o przebiegu Konkursu.”;
c) wypełnić Zadanie konkursowe.

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

1. Do prawidłowego wykonania zadania konkursowego wymagane jest łącznie:
a) rejestracja i zalogowanie się na stronie www.kreckilometry.pl ;
b) wykonanie pierwszego zadania konkursowego poprzez podanie odpowiedzi na pytanie konkursowe o treści „ Idealna rowerowa Polska. Jak wygląda perfekcyjny rowerowy świat z perspektywy wielbiciela „dwóch kółek?”;
c) zarejestrowanie przejazdu Uczestnika na rowerze za pomocą aplikacji mobilnej Kręć Kilometry;
d) wykonanie drugiego zadania konkursowego polegającego na ukończeniu minimum jednego Wyzwania rowerowego dostępnego w ramach Akcji.

2. Pierwsze zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w ust.1 lit b powyżej, z zastrzeżeniem, że Uczestnik udzielając odpowiedzi, powinien to zrobić w najbardziej kreatywny według siebie sposób.

3. Drugie zadanie konkursowe polega na ukończeniu jednego lub więcej Wyzwań rowerowych dostępnych na stronie www.kreckilometry.pl.

4. Zasady ukończenia Wyzwań rowerowych są różne dla poszczególnych Wyzwań i zostały określone na stronie internetowej https://kreckilometry.pl/wygrywaj. Każdy Uczestnik Konkursu po rejestracji w Serwisie może wziąć udział automatycznie we wszystkich wyzwaniach obecnych na dany moment w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do dodawania nowych Wyzwań w czasie trwania Konkursu.

5. Wyzwania rowerowe mogą polegać na:
a) przejechaniu w różnym czasie na rowerze określonego przez Organizatora dystansu (przejazdy Uczestnika Konkursu sumują się);
b) spaleniu podczas jazdy na rowerze określonej przez Organizatora liczby kalorii;
c) pokonaniu na rowerze wraz z innymi Uczestnikami Wyzwania określonej liczby kilometrów;
d) przejechaniu na rowerze wyznaczonego dystansu w określonym przez Organizatora czasie;
e) przejechaniu na rowerze jak największej liczby kilometrów w określonym przez Organizatora terminie.

6. Każde Wyzwanie ma swoją datę początkową i końcową, co oznacza, że nie ma możliwości ukończenia Wyzwania po terminie wskazanym w zasadach wykonania danego Wyzwania umieszczonych w sposób określony w punkcie 4.

7. Każdy Uczestnik może wykonać więcej niż jedno Wyzwanie rowerowe w trakcie trwania Konkursu.

8. Każde Wyzwanie rowerowe ma określone indywidualnie nagrody. Uczestnik ma możliwość uczestniczenia w rywalizacji w kilku Wyzwaniach jednocześnie.

9. Do prawidłowego ukończenia danego Wyzwania brane są pod uwagę tylko i wyłącznie aktywności zarejestrowane za pośrednictwem aplikacji mobilnej, z zastrzeżeniem, że dana aktywność może być zarejestrowana wyłącznie jednokrotnie. Istnieje możliwość importu aktywności z pliku gpx oraz z aplikacji mobilnej Endomondo, Strava oraz Runkeeper z poziomu panelu użytkownika, dostępnego po zalogowaniu się na swoje konto w Serwisie.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie aplikacji, dostępność zasięgu sieci, koszty związane z transferem danych, które pokrywa Uczestnik zgodnie z taryfą operatora.

11. Zgłoszenia związane z nieprawidłowym działaniem aplikacji przyjmowane są poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

§ 4. Ranking miast

1. Ranking miast ("Ranking") tworzony jest na podstawie kilometrów pokonanych przez Uczestników Konkursu, którzy w procesie rejestracji na stronie internetowej kreckilometry.pl , wybrali miasto, na rzecz którego przekazują przejechane w ramach Wyzwania rowerowego kilometry. Licznik kilometrów na stronie głównej Serwisu pokazuje przejechane przez Uczestników kilometry z wykorzystaniem wszystkich aplikacji mobilnych.

2. W miastach, których mieszkańcy przejadą największy dystans, zostaną rozstawione Parkingi Klimatyczne (stojaki rowerowe z możliwością samodzielnego serwisowania roweru).

3. Aktualny Ranking miast można śledzić na stronie akcji www.kreckilometry.pl.

§ 5. Przyznanie nagród w Konkursie

1. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

2. Nagrodami w Konkursie są:
- Karta podarunkowa Allegro o wartości 100zł z VAT
- Karta podarunkowa Allegro o wartości 200 zł z VAT
- Karta podarunkowa Allegro o wartości 500 zł z VAT
- Karta podarunkowa Allegro o wartości 1000 zł z VAT
-Kamera GoPro Hero 6
-Zegarek GPS z wbudowanymi aplikacjami sportowymi, pomiarem tętna na nadgarstku i płatnościami zbliżeniowymi Garmin Pay™ Garmin vívoactive® 3

3. Konkretna liczba potencjalnych zwycięzców danego Wyzwania wraz z zasadami przydziału poszczególnych nagród wymienionych w ust.1 umieszczona jest w zasadach poszczególnych Wyzwań opublikowanych na stronie internetowej: https://kreckilometry.pl/wygrywaj.

4. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora, wybierze zwycięzców Konkursu spośród Uczestników, którzy spełnili oba warunki Konkursu. Przy czym dla każdego Wyzwania liczba Zwycięzców oraz nagrody jest określana każdorazowo indywidualnie na stronie internetowej: https://kreckilometry.pl/wygrywaj.

5. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora wybierze spośród osób, które prawidłowo ukończyły zadanie konkursowe i spełniły łącznie wszystkie warunki Udziału w Konkursie, wyłoni zwycięzców. Przy wyłanianiu zwycięzców poszczególnych Wyzwań Komisja Konkursowa będzie kierowała się pomysłowością i inwencją autorów udzielonych odpowiedzi w pierwszym zadaniu konkursowym, czyli odpowiedzi na pytanie konkursowe.

6. Lista nagród nie jest listą zamkniętą. Organizator ma prawo do zwiększenia puli nagród w dowolnym momencie trwania Konkursu i przyznawania nagród dodatkowych.

7. Zwycięzcy wszystkich Wyzwań zostaną wytypowani maksymalnie w ciągu miesiąca od zakończenia Wyzwania. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez pocztę elektroniczną na adres email, podany przez Uczestnika w momencie rejestracji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Organizator zamieszcza na stronie internetowej Konkursu informację o zwycięzcach przez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska zwycięzcy oraz miasta, którego nazwę Uczestnik poda w trakcie trwania Konkursu jako miasta związanego z danym Uczestnikiem.

8. Zwycięzcy nagród zostaną poproszeni o przesłanie swoich danych adresowych do wysyłki. Dane adresowe podane przez zwycięzcę Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu wysłania na jego adres nagrody konkursowej. Nieprzesłanie wyżej wymienionych danych przez zwycięzcę nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania nagrody.

9. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną, w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody przypadającej poszczególnemu Uczestnikowi, zwycięzcy, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagrody, Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa wyżej.

10. Przyznane nagrody zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu w sposób uzgodniony indywidualnie ze zwycięzcami, maksymalnie 30 dni roboczych po ogłoszeniu zwycięzców oraz potwierdzeniu prawidłowości danych. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Organizator ponosi odpowiedzialność za poprawne nadanie przesyłek z nagrodą.

11. Przyznane nagrody nie mogą być zamieniane na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

12. Organizator może wykluczyć Uczestnika i/lub zarejestrowane przez niego aktywności z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu w tym, w szczególności, w przypadku włączenia aplikacji zliczającej przejechane kilometry na rowerze i skorzystania z innego niż rower środka lokomocji jak samochód, motor, motorower, samolot, kolej lub inne.

§ 6. Dane osobowe

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

2. Uczestnik może się zwrócić do Organizatora, wykorzystując adres mailowy: privacy_afp@allegro.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, wykonania obowiązków podatkowych związanych z przyznanymi nagrodami, a także dla celów informowania o wynikach Konkursu. Organizator przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

5. W zakresie, w jakim Organizator będzie na potrzeby Konkursu przetwarzał dane osobowe Uczestników obejmujące dane o stanie zdrowia, a także dane, które nie są niezbędne do organizacji Konkursu, jak również w przypadku udostępniania danych osobom trzecim – Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (tzw. check-box) w formularzu rejestracyjnym do Konkursu.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują:
a) dane udostępnione przez Uczestników w formularzu rejestracyjnym (obejmujące imię, nazwisko, adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto),data urodzenia, adres e-mail); podanie tych danych jest wymogiem umownym, a brak ich podania uniemożliwi Uczestnikowi założenie konta i przystąpienie do Konkursu;
b) dane gromadzone przez Organizatora na skutek użycia przez Uczestnika aplikacji Kręć Kilometry lub innych aplikacji mobilnych wskazanych w niniejszym Regulaminie, w przypadku zaimportowania z nich informacji o Uczestniku (dane obejmujące przejechane trasy, spalone kalorie, dodane zdjęcia, komentarze, ślady GPS); podanie tych danych jest dobrowolne;
c) w przypadku zwycięzców Konkursu wyłonionych na podstawie niniejszego Regulaminu – dane adresowe do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); podanie tych danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi Organizatorowi przesłanie nagrody;
d) w przypadku zwycięzców Konkursu, którym przyznane zostaną nagrody wymagające uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy – imię, nazwisko, NIP lub PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, wartość nagrody; podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres udziału danego Uczestnika w Konkursie. Okres przechowywania danych może zostać odpowiednio wydłużony w przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji, o której mowa w §7, bądź w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie. Dane zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają nagrody wymagające uiszczenia podatku za pośrednictwem Organizatora, będą przetwarzane przez 5 lat po roku, w którym Organizator uiści zaliczkę na podatek. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora po upływie okresu udziału Uczestnika w Konkursie dla celów archiwalnych, przez okres 10 lat. Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności Organizatora z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie jego zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie w taki sam sposób, w jaki jej udzielił.

11. Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który od 25 maja 2018 roku zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobwych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa).

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej na adres: Fundacja Allegro All For Planet, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni roboczych od daty ich wpłynięcia w sposób określony w ust. 1.

3. Organizator poinformuje o swojej decyzji w formie pisemnej lub na adres email Uczestnika, podany w formularzu kontaktowym.

Załączniki:

1. Załącznik 1 - zgoda opiekuna. Wydrukuj, jeśli jesteś niepełnoletni(a)

Organizator

Partnerzy

Partnerzy społeczni