Regulamin Kręć Kilometry 2019

Edycja VIII

Regulamin Kręć Kilometry 2019, Edycja VIII

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kręć Kilometry” („Konkurs”) jest Fundacja Allegro All For Planet z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318795, NIP 7792348141, REGON: 300990045 („Organizator”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w nim, nagrody, sposób wyłonienia laureatów Konkursu oraz przekazania im nagród.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku.

4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.kreckilometry.pl („Serwis”) oraz w siedzibie Organizatora (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań).

5. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być:

a) osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
b) osoba, która nie ukończyła 18 lat lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody jej prawnego opiekuna na udział w Konkursie. Treść zgody dostępna jest na stronie
https://kreckilometry.pl/files/pdf/zalacznik-1-zgoda-opiekuna.pdf.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są:

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz inne osoby, które brały bezpośredni udział w organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższych rodzin, za których uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź faktycznego wspólnego pożycia.

3. Konkurs polega na wykonaniu łącznie dwóch zadań konkursowych:
a) pierwsze polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe
b) drugie polega na ukończeniu minimum jednego wyzwania rowerowego.

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi łącznie spełnić następujące warunki:
a) zarejestrować konto w serwisie www.kreckilometry.pl („Serwis”) poprzez formularz rejestracyjny;
b) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych; „Kręć kilometry”, odebrania nagród i informowania o przebiegu Konkursu.”;
c) wypełnić zadania konkursowe zgodnie z ich zasadami.

5. W ramach Konkursu Uczestnicy mogą również przystąpić do rankingu miast, o którym mowa w § 5 Regulaminu.

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

1. Do prawidłowego wykonania zadań konkursowych wymagane jest łącznie:
a) zalogowanie się w Serwisie i wykonanie pierwszego zadania konkursowego poprzez podanie odpowiedzi na zadanie o treści „opisz swoją rowerową podróż marzeń”;
b) wykonanie drugiego zadania konkursowego polegającego na ukończeniu (prawidłowym wypełnieniu) minimum jednego wyzwania rowerowego dostępnego w ramach Konkursu w Serwisie („Wyzwanie”) poprzez: I) zarejestrowanie przejazdu Uczestnika na rowerze za pomocą aplikacji mobilnej (np. Strava, Runkeeper), której funkcjonalność umożliwia weryfikację danych niezbędnych do wykonania danego Wyzwania („Aplikacja”). W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że aplikacja mobilna Allegro Kręć Kilometry nie spełnia ww. wymogu w ramach niniejszego Konkursu;
II) zaimportowanie ww. danych w Serwisie na koncie Uczestnika (dopuszcza się również import aktywności z pliku .gpx).

2. Zasady ukończenia poszczególnych Wyzwań zostały określone na stronie internetowej www.kreckilometry.pl/wygrywaj.
Organizator zastrzega sobie prawo do dodawania nowych Wyzwań w czasie trwania Konkursu.

3. Wyzwania mogą polegać w szczególności na:
a) pokonaniu na rowerze określonego dystansu w jednym lub osobnych przejazdach, (które podlegać będą zsumowaniu);
b)spaleniu podczas jazdy na rowerze określonej liczby kalorii;
c) przejechaniu na rowerze wraz z innymi Uczestnikami Wyzwania określonej liczby kilometrów;
d) pokonaniu na rowerze wyznaczonego dystansu w określonym terminie.

4. Każde Wyzwanie ma swoją datę początkową i końcową, co oznacza, że nie ma możliwości ukończenia Wyzwania przed lub po terminie wskazanym w zasadach wykonania danego Wyzwania.

5. Każde Wyzwanie ma określone indywidualnie nagrody. Uczestnik ma możliwość uczestniczenia w rywalizacji w kilku (lub wszystkich) Wyzwaniach jednocześnie.

6. Do prawidłowego ukończenia danego Wyzwania brane są pod uwagę wyłącznie aktywności zarejestrowane za pośrednictwem Aplikacji, z zastrzeżeniem, że dana aktywność może być zarejestrowana tylko jednokrotnie w ramach jednego Wyzwania.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, dostępność zasięgu sieci oraz koszty związane z transferem danych, które pokrywa Uczestnik zgodnie z taryfą operatora. Zgłoszenia związane z nieprawidłowym importowaniem aktywności do Serwisu przyjmowane są poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

§ 4. Przyznanie nagród w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Karty podarunkowe Allegro o wartości 100 zł, 200 zł, 500 zł lub 1000 zł (z VAT);
b) Kamery GoPro 7 Black;
c) Smartwatche GARMIN Vivoactive;
d) Oczyszczacze powietrza Mi Air Purifier Pro 3.

2. Liczba potencjalnych zwycięzców danego Wyzwania wraz z zasadami przydziału poszczególnych nagród wymienionych w ust. 1 określona jest w zasadach danych Wyzwań opublikowanych na stronie internetowej: www.kreckilometry.pl/wygrywaj.

3. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli wskazanych przez Organizatora, wybierze zwycięzców Konkursu spośród Uczestników, którzy ukończyli zadania konkursowe i spełnili łącznie wszystkie warunki udziału w Konkursie. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników spełni jednocześnie wymogi danego Wyzwania, przy wyłanianiu zwycięzców, Komisja Konkursowa będzie kierowała się pomysłowością i inwencją autorów udzielonych odpowiedzi w pierwszym zadaniu konkursowym, tj. odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. Lista nagród nie jest listą zamkniętą. Organizator ma prawo do zwiększenia puli nagród w dowolnym momencie trwania Konkursu i przyznawania nagród dodatkowych.

5. Zwycięzcy wszystkich Wyzwań zostaną wytypowani maksymalnie w ciągu miesiąca od upływu daty końcowej danego Wyzwania. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez pocztę elektroniczną na adres email, podany przez Uczestnika w momencie rejestracji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Organizator zamieszcza w Serwisie informację o zwycięzcach przez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska zwycięzcy oraz miasta, którego nazwę Uczestnik wskaże w trakcie trwania Konkursu jako miasta związanego z danym Uczestnikiem.

6. Zwycięzcy nagród zostaną poproszeni o przesłanie swoich danych adresowych do wysyłki. Dane adresowe podane przez zwycięzcę Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu wysłania na jego adres nagrody konkursowej. Nieprzesłanie wyżej wymienionych danych przez zwycięzcę nagrody w terminie 30 dni jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania nagrody.

7. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną, w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody przypadającej zwycięzcy, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagrody, Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa wyżej.

8. Przyznane nagrody zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu w sposób uzgodniony indywidualnie ze zwycięzcami, maksymalnie 30 dni roboczych po ogłoszeniu zwycięzców oraz potwierdzeniu prawidłowości danych. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Organizator ponosi odpowiedzialność za poprawne nadanie przesyłek z nagrodą.

9. Przyznane nagrody nie mogą być zamieniane na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie lub zarejestrowane przez niego aktywności w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, w przypadku korzystania z Aplikacji celem zarejestrowania dystansu przebytego przez Użytkownika przy użyciu innego środka komunikacji niż rower (np. samochód, motor, motorower, samolot, kolej lub inne), rejestracji na własne konto dystansów pokonanych przez osobę trzecią.

§ 5. Ranking miast

1. Ranking miast tworzony jest na podstawie kilometrów pokonanych przez Uczestników Konkursu, którzy w procesie rejestracji w Serwisie wybrali miasto, na rzecz którego chcą przekazać przejechane w ramach Wyzwań kilometry. Licznik kilometrów w Serwisie pokazuje pokonany przez wszystkich Uczestników łączny dystans zarejestrowany za pośrednictwem Aplikacji.

2. Ranking obejmuje:
a) ogólnopolski ranking miast, w ramach którego miasto, na rzecz którego Uczestnicy przekażą łącznie najwięcej kilometrów, uzyska tytuł: "Najbardziej rowerowe miasto w Polsce w kampanii społecznej Kręć Kilometry, edycja 2019";
b) ranking miast liczących do 50.000 mieszkańców, w ramach którego 50 miast, na rzecz których Uczestnicy przekażą łącznie najwięcej kilometrów, wygra (tj. każde miasto) po jednym czujniku jakości powietrza wraz z jego montażem.

§ 6. Dane osobowe

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

2. Uczestnik może się zwrócić do Organizatora, wykorzystując adres mailowy: privacy_afp@allegro.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, wykonania obowiązków podatkowych związanych z przyznanymi nagrodami, a także dla celów informowania o wynikach Konkursu. Organizator przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalność wykonania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

5. W zakresie, w jakim Organizator będzie na potrzeby Konkursu przetwarzał dane osobowe Uczestników obejmujące dane o stanie zdrowia, a także dane, które nie są niezbędne do organizacji Konkursu, jak również w przypadku udostępniania danych osobom trzecim – Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (tzw. check-box) w formularzu rejestracyjnym Konkursu.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują:
a) dane udostępnione przez Uczestników w formularzu rejestracyjnym (obejmujące imię, nazwisko, adres [ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto], data urodzenia, adres e-mail); podanie tych danych jest wymogiem umownym, a brak ich podania uniemożliwi Uczestnikowi założenie konta i przystąpienie do Konkursu;
b) dane gromadzone przez Organizatora na skutek użycia przez Uczestnika Aplikacji, w przypadku zaimportowania z nich informacji o Uczestniku (w szczególności dane obejmujące przejechane trasy, spalone kalorie, dodane zdjęcia, komentarze, ślady GPS); podanie tych danych jest dobrowolne jednak brak ich udostępnienia przez Użytkownika uniemożliwi Organizatorowi weryfikację wykonania przez Użytkownika danego Wyzwania w ramach Konkursu;
c) w przypadku zwycięzców Konkursu – dane adresowe do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); podanie tych danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi Organizatorowi przesłanie nagrody;
d) w przypadku zwycięzców Konkursu, którym przyznane zostaną nagrody wymagające uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy – imię, nazwisko, NIP lub PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, wartość nagrody; podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora po upływie okresu udziału Uczestnika w Konkursie dla celów archiwalnych, przez okres 6 lat. Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności Organizatora z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie jego zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie w taki sam sposób, w jaki jej udzielił.

11. Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 7. Reklamacje

Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu jednak nie później niż w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia na adres Organizatora: Fundacja Allegro All For Planet, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Organizator rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

Organizator poinformuje o swojej decyzji w formie pisemnej lub na adres email Uczestnika, podany w formularzu kontaktowym.

Załączniki:

https://kreckilometry.pl/files/pdf/zalacznik-1-zgoda-opiekuna.pdf

Organizator

Partnerzy

Partnerzy społeczni